Statut

STATUT

Nacionalni srpski front

Član 1.

Nacionalni srpski front je osnovan kao nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje građana Republike Srbije.

Član 2.

Pun naziv udruženja građana je: Nacionalni srpski front, i pod tim nazivom se upisuje u registar.

Skraćeni naziv udruženja je NSF

Sedište udruženja je u Beogradu

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Nacionalni srpski front ima pečat koji je okruglog oblika , i koji sadrži natpis u krugu na srpskom jeziku ćirilicom: Nacionalni srpski front Beograd, sa slovima NSF u sredini pečata u okviru romboida.

Udruženje građana ima amblem koji predstavljaju tri iskošena bela slova NSF u okviru romboida plave boje koji je uokviren crvenom bojom.

Ciljevi

Član 4.


Ciljevi Nacionalnog srpskog fronta su:

-promovisanje osnovnih vrednosti civilizovanog društva;

-zalaganje za očuvanje tradicije i kulture kao i afirmacije duhovnih, moralnih i drugih vrednosti srpskog naroda;

-zalaganje za zaštitu osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda;

-zalaganje za podizanje svesti pojedinaca i društva u oblastima političke i društvene kulture;

-propagiranje borbe za nacionalnu slobodu i socijalnu pravdu.

Član 5.

Svoje ciljeve Nacionalni srpski front ostvaruje kroz:

-organizovanje javnih kampanja, tribina, predavanja, promocija.

objavljivanje publikacija o radu udruženja.

-učestvovanje u organizovanju naučnih, istraživačkih projekata iz domena rada udruženja.

-istupanje članova u javnosti preko medija i sredstava javnog informisanja.

Članstvo

Član 6.

Član Nacionalnog srpskog fronta (u daljem tekstu NSF ) može biti svaki punoletni državljanin Republike Srbije koji prihvata ciljeve i Statut NSF-a.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor NSF-a, na predlog nekog od članova.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice, unošenjem u Registar članstva, odnosno evidenciju i dobijanje članske karte i značke NSF-a.

Član 7.

Član ima pravo da:

1.ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva NSFa; 2.neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa NSFa; 3.bira i bude biran u organe i druga tela NSF-a, u skladu sa Statutom;
4.bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima NSF-a; 5.daje predloge, mišljenja i inicijative za delovanje udruženja NSF; 6.iznosi primedbe na rad organa i drugih tela i da o zauzetom stavu bude obavešten od strane nadležnih organa.

Član 8.

Član je dužan da: 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva NSF-a;
2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima NSFa; 3. poštuje Statut i odluke organa NSF-a ; 4. redovno izmiruje svoje obaveze u vidu članarine i po potrebi posebnih izdataka udruženja NSF;
5. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 9.

Članstvo prestaje dužom neaktivnošću člana, neizmirivanjem obaveza prema NSF-u ili smrću člana. Član može i svojevoljno istupiti iz NSF-a potpisivanjem pismene izjave o istupanju.

U slučaju teže povrede Statuta i nepoštovanja opštih akata NSF-a Upravni odbor može doneti odluku o isključenju člana.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.
Član može biti i privremeno suspendovan od strane Upravnog odbora do prvog zasedanja Skupštine NSF-a.

Organizacija

Član 10.

Organi Nacionalnog srpskog fronta su:

1.Osnivački odbor, 2.Skupština, 3.Predsedništvo, 4.Upravni odbor , 5.Nadzorni odbor.

Član 11.


Osnivački odbor predstavljaju osnivači udruženja registrovani kod nadležnog državnog organa.
Članovi Osnivačkog odbora se ne mogu smenjivati od strane drugih organa NSF-a.
Član Osnivačkog odbora može biti smenjen samo na predlog Predsednika NSF-a, a uz odobrenje Osnivačkog odbora, i to većinom glasova.
Na predlog Predsednika NSF-a, Osnivački odbor može imenovati i počasne članove i to većinom glasova.
Na predlog Predsednika , Osnivački odbor može imenovati saradnike i konsultante NSF-a.

Član 12.

Osnivački odbor:
1. odlučuje o izmenama i dopunama Statuta ,
2. odlučuje o pripajanju, učlanjenju ili udruživanju sa drugim
organizacijama,
3. predlaže Skupštini članove Upravnog odbora,
4. može staviti veto na odluke Skupštine i Upravnog odbora uz pismeno obrazloženje,
5. predlaže Skupštini Predsednika i Generalnog sekretara udruženja NSF.

Član 13.

Osnivački odbor se sastaje na zahtev Predsednika NSF-a.
Zasedanju Osnivačkog odbora prisustvuju samo članovi i lica ovlašćena od strane Osnivačkog odbora.
Osnivački odbor punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
Osnivački odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 14.

Skupština NSF-a je najviši organ upravljanja i čine je svi njeni članovi. Skupština punopravno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova.

Radom Skupštine rukovodi Predsednik NSF koji saziva sednice i predsedava sednicama Skupštine NSF.

Predsednik Skupštine može ovlastiti Generalnog sekretara ili osobu koja je član Upravnog odbora da sazove sednicu Skupštine ili da predsedava sednicom Skupštine u njegovom odsustvu ili sprečenosti.

Član 15.

Skupština NSF-a:
1.obrazuje radnu grupu za izradu nacrta izmena i dopuna Statuta i vrši usvajanje predloga izmena i dopuna Statuta koje upućuje Osnivačkom odboru na usvajanje,
2.razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora,
3.bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora,

4.bira i razrešava Predsednika NSF.

5.donosi Poslovnik o svom radu,

6.na predlog Upravnog odbora donosi godišnji finanansijski plan,

7.odlučuje o prestanku rada NSF-a.

8.obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom NSF-a.

Član 16.

Skupština zaseda redovno i vanredno.
Redovno zasedanje skupštine je najmanje jednom godišnje.
Vanredna sednica skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Predsednika NSF-a, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne petine članova. Skupština ravnopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 17.

Upravni odbor je izvršni organ NSF-a koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja NSF-a utvrđenih ovim Statutom.
Upravni odbor ima pet (5) članova, koji se biraju na Skupštini.

U Upravni odbor ulazi i Generalni sekretar NSF-a koga predlaže Predsednik iz redova članova a čiji izbor većinom glasova potvrđuje Skupština.

Predsednik udruženja NSF je istovremeno i predsedavajući Upravnog odbora i Skupštine NSF, sa mandatom u trajanju od 4 godine, i može biti ponovo izabran.

Mandat Generalnog sekretara i članova Upravnog odbora traje 4 godine, a članovi Upravnog odbora i Generalni sekretar NSF-a mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 18.

Upravni odbor:

1. rukovodi radom NSF-a između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2. organizuje redovno obavljanje delatnosti NSF-a;
3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4. donosi finasijske odluke;
5. upravlja imovinom NSF-a;
6. donosi normativna akta potrebna za rad;

7.donosi Poslovnik o svom radu,

8.podnosi godišnji finansijski izveštaj o svom radu.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora.
Sednice se održavaju prema programu i potrebi.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je sednici prisutna većina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
Za vršenje određenih poslova Upravni odbor može obrazovati radna tela, odbore, komisije i savete kao organizacione oblike udruženja.

Član 19.

Predsednik NSF-a:
-predsedava Skupštinom, Upravnim i Osnivačkim odborom NSF-a;

-predsedava Predsedništvom NSF-a

-potpisuje dokumente NSF-a ili određuje ko će to učiniti umesto njega;

-saziva redovno i vanredno zasedanje Skupštine NSF-a;

-u ime Upravnog odbora podnosi Skupštini izveštaj o radu;

-imenuje svoje savetnike za određene oblasti;

-daje punomoćje za zastupanje NSF-a pred domaćim ili međunarodnim sudovima;

Član 20.

Mandat Predsednika NSF-a traje 4 godine.

Zahtev za smenu Predsednika uz obrazloženje Skupštini mogu podneti najmanje četvrtina članova NSF-a.

Predsednik je dužan najkasnije u roku od 30 dana po dobijanju zahteva da zakaže vanrednu sednicu.

Predsednik NSF-a može podneti ostavku nakon koje mora zakazati vanrednu Skupštinu zbog izbora novog Predsednika.

Član 21.

Generalni sekretar:

predstavlja i zastupa udruženje građana NSF u pravnom prometu, ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
ovlašćen je da u odsustvu predsednika Upravnog odbora a po njegovom odobrenju, zastupa NSF i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime udruženja NSF.

-imenuje portparola NSF-a kao sekretara za odnose sa javnošću.

-organizuje i sprovodi aktivnosti NSF-a.

po odobrenju Predsednika NSF u njegovom odsustvu može presedavati Upravnim odborom.

-Skupština bira i razrešava Generalnog sekretara NSF-a.

Član 22.

Na predlog Predsednika NSF-a, i uz saglasnost Osnivačkog odbora, imenuju se članovi Predsedništva iz redova javnih ličnosti, ili glavnih pokrovitelja NSF-a. Članova Predsedništva ne može biti više od 5, i oni su ujedno i potpredsednici NSF-a.
Članovi Predsedništva su po funkciji, Predsednik NSF-a i Generalni sekretar NSF-a.

Član 23.

Predsedništvo:
1. donosi plan i program rada;
2. usvaja plan razvoja;
3. prati rad drugih organa i tela i daje predloge za unapređenje rada NSF-a;

4. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu.

Član 24.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koja bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 25.

U udruženju građana Nacionalni srpski front organizuju se i sprovode javne diskusije o nacrtima i predlozima opštih akata.
Udruženje NSF je dužno da razmotri inicijativu, predloge i primedbe koje pokreću njeni članovi, organizacije sa kojima je ostvarena saradnja i druga zainteresovana lica, i da o zauzetom stavu obavesti zainteresovana lica.

Član 26.

Radi ostvarenja svojih ciljeva NSF uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje NSF može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština NSF-a.

Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Član 27.

Udruženje NSF pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 28.

Rad NSF-a je javan i o radu se vodi uredna dokumentacija-evidencija.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima NSFa, neposredno ili putem internih publikacija, izveštaja, odnosno putem sredstava javnog informisanja.

Upravni odbor podnosi godišnji finansijski izveštaj nadležnom republičkom organu.

Član 29.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine NSF-a, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja NSF , kao i u drugim slučajevima predviđenih zakonom.

Odluka o prestanku rada udruženja NSF-a mora da sadrži odredbe o pravima i obavezama članova udruženja građana NSF-a u pogledu sredstava kojima udruženje građana NSF raspolaže, kao i odrebe o imenu naslednika imovine NSF-a.

U slučaju prestanka rada, sva imovina pripašće osnivačima Nacionalnog srpskog fronta.

Član 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Nacionalnog srpskog fronta , a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

Član 31.

Statut je usvojen ličnim izjašnjavanjem članova udruženja građana NSF-a, a proglašen je na sednici Osnivačke Skupštine Nacionalnog srpskog fronta dana 13.marta 2016. godine, u Beogradu.