Статут

СТАТУТ

Национални српски фронт

Члан 1.

Национални српски фронт је основан као нестраначко, невладино, непрофитно удружење грађана Републике Србије.

Члан 2.

Пун назив удружења грађана је: Национални српски фронт, и под тим називом се уписује у регистар.

Скраћени назив удружења је НСФ

Седиште удружења је у Београду

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 3.

Национални српски фронт има печат који је округлог облика , и који садржи натпис у кругу на српском језику ћирилицом: Национални српски фронт Београд, са словима НСФ у средини печата у оквиру ромбоида.

Удружење грађана има амблем који представљају три искошена бела слова НСФ у оквиру ромбоида плаве боје који је уоквирен црвеном бојом.

Циљеви

Члан 4.


Циљеви Националног српског фронта су:

-промовисање основних вредности цивилизованог друштва;

-залагање за очување традиције и културе као и афирмације духовних, моралних и других вредности српског народа;

-залагање за заштиту основних људских права и грађанских слобода;

-залагање за подизање свести појединаца и друштва у областима политичке и друштвене културе;

-пропагирање борбе за националну слободу и социјалну правду.

Члан 5.

Своје циљеве Национални српски фронт остварује кроз:

-организовање јавних кампања, трибина, предавања, промоција.

објављивање публикација о раду удружења.

-учествовање у организовању научних, истраживачких пројеката из домена рада удружења.

-иступање чланова у јавности преко медија и средстава јавног информисања.

Чланство

Члан 6.

Члан Националног српског фронта (у даљем тексту НСФ ) може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије који прихвата циљеве и Статут НСФ.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор НСФ, на предлог неког од чланова.
Чланство се стиче потписивањем приступнице, уношењем у Регистар чланства, односно евиденцију и добијање чланске карте и значке НСФ-а.

Члан 7.

Члан има право да:

1.равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева НСФа; 2.непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа НСФа; 3.бира и буде биран у органе и друга тела НСФ, у складу са Статутом;
4.буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима НСФ; 5.даје предлоге, мишљења и иницијативе за деловање удружења НСФ; 6.износи примедбе на рад органа и других тела и да о заузетом ставу буде обавештен од стране надлежних органа.

Члан 8.

Члан је дужан да: 1. активно доприноси остваривању циљева НСФ;
2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима НСФа; 3. поштује Статут и одлуке органа НСФ; 4. редовно измирује своје обавезе у виду чланарине и по потреби посебних издатака удружења НСФ;
5. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 9.

Чланство престаје дужом неактивношћу члана, неизмиривањем обавеза према НСФ или смрћу члана. Члан може и својевољно иступити из НСФ потписивањем писмене изјаве о иступању.

У случају теже повреде Статута и непоштовања општих аката НСФ-а Управни одбор може донети одлуку о искључењу члана.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на предлог Управног одбора.
Члан може бити и привремено суспендован од стране Управног одбора до првог заседања Скупштине НСФ.

Организација

Члан 10.

Органи Националног српског фронта су:

1.Оснивачки одбор, 2.Скупштина, 3.Председништво, 4.Управни одбор , 5.Надзорни одбор.

Члан 11.


Оснивачки одбор представљају оснивачи удружења регистровани код надлежног државног органа.
Чланови Оснивачког одбора се не могу смењивати од стране других органа НСФ.
Члан Оснивачког одбора може бити смењен само на предлог Председника НСФ, а уз одобрење Оснивачког одбора, и то већином гласова.
На предлог Председника НСФ, Оснивачки одбор може именовати и почасне чланове и то већином гласова.
На предлог Председника , Оснивачки одбор може именовати сараднике и консултанте НСФ.

Члан 12.

Оснивачки одбор:
1. одлучује о изменама и допунама Статута ,
2. одлучује о припајању, учлањењу или удруживању са другим
организацијама,
3. предлаже Скупштини чланове Управног одбора,
4. може ставити вето на одлуке Скупштине и Управног одбора уз писмено образложење,
5. предлаже Скупштини Председника и Генералног секретара удружења НСФ.

Члан 13.

Оснивачки одбор се састаје на захтев Председника НСФ.
Заседању Оснивачког одбора присуствују само чланови и лица овлашћена од стране Оснивачког одбора.
Оснивачки одбор пуноправно одлучује ако је присутно више од половине чланова.
Оснивачки одбор одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 14.

Скупштина НСФ-а је највиши орган управљања и чине је сви њени чланови. Скупштина пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова.

Радом Скупштине руководи Председник НСФ који сазива седнице и председава седницама Скупштине НСФ.

Председник Скупштине може овластити Генералног секретара или особу која је члан Управног одбора да сазове седницу Скупштине или да председава седницом Скупштине у његовом одсуству или спречености.

Члан 15.

Скупштина НСФ:
1.образује радну групу за израду нацрта измена и допуна Статута и врши усвајање предлога измена и допуна Статута које упућује Оснивачком одбору на усвајање,
2.разматра и усваја годишњи извештај Управног одбора,
3.бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора,

4.бира и разрешава Председника НСФ.

5.доноси Пословник о свом раду,

6.на предлог Управног одбора доноси годишњи финанансијски план,

7.одлучује о престанку рада НСФ-а.

8.обавља и друге послове у складу са Статутом НСФ-а.

Члан 16.

Скупштина заседа редовно и ванредно.
Редовно заседање скупштине је најмање једном годишње.
Ванредна седница скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, Председника НСФ-а, као и на писмену иницијативу најмање једне петине чланова. Скупштина равноправно одлучује ако је присутна најмање половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 17.

Управни одбор је извршни орган НСФ-а који се стара о спровођењу циљева удружења НСФутврђених овим Статутом.
Управни одбор има пет (5) чланова, који се бирају на Скупштини.

У Управни одбор улази и Генерални секретар НСФ-а кога предлаже Председник из редова чланова а чији избор већином гласова потврђује Скупштина.

Председник удружења НСФ је истовремено и председавајући Управног одбора и Скупштине НСФ, са мандатом у трајању од 4 године, и може бити поново изабран.

Мандат Генералног секретара и чланова Управног одбора траје 4 године, а чланови Управног одбора и Генерални секретар НСФ могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 18.

Управни одбор:

1. руководи радом НСФ између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2. организује редовно обављање делатности НСФ;
3. поверава посебне послове појединим члановима;

4. доноси финасијске одлуке;
5. управља имовином НСФ;
6. доноси нормативна акта потребна за рад;

7.доноси Пословник о свом раду,

8.подноси годишњи финансијски извештај о свом раду.

Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора.
Седнице се одржавају према програму и потреби.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је седници присутна већина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
За вршење одређених послова Управни одбор може образовати радна тела, одборе, комисије и савете као организационе облике удружења.

Члан 19.

Председник НСФ:
-председава Скупштином, Управним и Оснивачким одбором НСФ-а;

-председава Председништвом НСФ

-потписује документе НСФ-а или одређује ко ће то учинити уместо њега;

-сазива редовно и ванредно заседање Скупштине НСФ-а;

-у име Управног одбора подноси Скупштини извештај о раду;

-именује своје саветнике за одређене области;

-даје пуномоћје за заступање НСФ-а пред домаћим или међународним судовима;

Члан 20.

Мандат Председника НСФ-а траје 4 године.

Захтев за смену Председника уз образложење Скупштини могу поднети најмање четвртина чланова НСФ-а.

Председник је дужан најкасније у року од 30 дана по добијању захтева да закаже ванредну седницу.

Председник НСФ-а може поднети оставку након које мора заказати ванредну Скупштину због избора новог Председника.

Члан 21.

Генерални секретар:

представља и заступа удружење грађана НСФ у правном промету, има права и дужности финансијског налогодавца.
овлашћен је да у одсуству председника Управног одбора а по његовом одобрењу, заступа НСФ и потписуje сва финансијска и новчана документа у име удружења НСФ.

-именује портпарола НСФ-а као секретара за односе са јавношћу.

-организује и спроводи активности НСФ-а.

по одобрењу Председника НСФ у његовом одсуству може преседавати Управним одбором.

-Скупштина бира и разрешава Генералног секретара НСФ-а.

Члан 22.

На предлог Председника НСФ, и уз сагласност Оснивачког одбора, именују се чланови Председништва из редова јавних личности, или главних покровитеља НСФ. Чланова Председништва не може бити више од 5, и они су уједно и потпредседници НСФ-а.
Чланови Председништва су по функцији, Председник НСФ и Генерални секретар НСФ-а.

Члан 23.

Председништво:
1. доноси план и програм рада;
2. усваја план развоја;
3. прати рад других органа и тела и даје предлоге за унапређење рада НСФ-а;

4. подноси Скупштини извештај о свом раду.

Члан 24.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана која бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 25.

У удружењу грађана Национални српски фронт организују се и спроводе јавне дискусије о нацртима и предлозима општих аката.
Удружење НСФ је дужно да размотри иницијативу, предлоге и примедбе које покрећу њени чланови, организације са којима је остварена сарадња и друга заинтересована лица, и да о заузетом ставу обавести заинтересована лица.

Члан 26.

Ради остварења својих циљева НСФ успоставља контакте и сарађује са другим сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење НСФ може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина НСФ.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.

Члан 27.

Удружење НСФ прибавља средства од чланарине, донација, конкурисањем пројеката код државних органа или фондација и из других извора, у складу са законом.

Члан 28.

Рад НСФ је јаван и о раду се води уредна документација-евиденција.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима НСФа, непосредно или путем интерних публикација, извештаја, односно путем средстава јавног информисања.

Управни одбор подноси годишњи финансијски извештај надлежном републичком органу.

Члан 29.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине НСФ, када престану услови за остваривање циљева Удружења НСФ , као и у другим случајевима предвиђених законом.

Одлука о престанку рада удружења НСФ-а мора да садржи одредбе о правима и обавезама чланова удружења грађана НСФу погледу средстава којима удружење грађана НСФ располаже, као и одребе о имену наследника имовине НСФ.

У случају престанка рада, сва имовина припашће оснивачима Националног српског фронта.

Члан 30.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Националног српског фронта , а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

Члан 31.

Статут је усвојен личним изјашњавањем чланова удружења грађана НСФ, а проглашен је на седници Оснивачке Скупштине Националног српског фронта дана 13.марта 2016. године, у Београду.