Donacije

Nacionalni srpski front je registrovano udruženje i uskoro ćemo kao pravno lice otvoriti žiro račun. Dok ne dostavimo javnosti naš žiro račun vašu pomoć možete ponuditi obraćajući nam se na adresu

info@nsfront.org

Svaka pomoć je dobrodošla da bi NSF mogao kvalitetno da se organizuje, plaća zakup kancelarija, finansira svoje aktivnosti, kampanje i druge projekte u skladu sa zakonom.

Obavezujemo se da će izveštaj o primljenim i utrošenim sredstvima iz donacija biti dostupan donatorima i sačinjen kako je to propisano zakonom.

U skladu sa Zakonom o udruženjima NSF može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.(član 36. stav 1. Zakona o udruženjima). U pogledu finansijskog poslovanja važe pravila koja se odnose i na druga pravna lica, uključujući i poslovanje preko računa i vođenje poslovnih knjiga, sačinjavanje finansijskih izveštaja i druge obaveze po propisima o finansijskom poslovanju, računovodstvu i reviziji.