Ciljevi i načela

CILJEVI I NAČELA NACIONALNOG SRPSKOG FRONTA

NACIONALNA SLOBODA

1. Potpuna sloboda srpskog naroda osnovni je cilj Nacionalnog srpskog fronta
(u daljem tekstu NS front).
Povratak suvereniteta i stvaranje jake države srpskog naroda jedini je način ostvarenja nacionalne slobode i socijalne pravde za naš narod.
U skladu sa međunarodnim poveljama moramo obezbediti prava srpskog naroda ne ugrožavajući pri tome prava i obaveze manjinskih naroda.

2. Državna tradicija srpskog naroda nalaže nam da sa verom u Boga ponovo stvorimo, održimo i ojačamo srpsku državu u granicama koje obuhvataju sve istorijski srpske zemlje. Naša država mora biti slobodna i nezavisna od stranih sila, ona neće služiti nikome drugom do svom narodu koji ju je zarad svog napretka i stvorio.

SOCIJALNA PRAVDA

3. Moraju se zaštititi sva prava radnika i seljaka i svih onih koji žive od sopstvenog rada.
Strogo se moraju kazniti svi oni koji su na krvi i znoju radnika i seljaka nezakonito sticali bogatstva.
Radnici i seljaci moraju biti potpuno zaštićeni od države ali je potrebno organizovati i efikasne sindikate, udruženja poljoprivednika i strukovna udruženja uz potpunu podršku države.

4. Potrebno je obezbediti širok socijalni program i zaštitu za najugroženije građane Srbije. Obavezna besplatna zdravstvena zaštita i besplatno obrazovanje.
Socijalna pravda za nas nije samo parola. Ostvarivanje socijalne pravde za sve građane naše države biće prvi zadatak u slobodnoj Srbiji.

5. Svima se mora obezbediti krov nad glavom. Država se mora pobrinuti da izgradi dovoljan broj jeftinih ali funkcionalnih stanova. Moraju se obezbediti povoljni stambeni krediti.

JEDINSTVO SRPSKOG NARODA

6. Naša ideologija je integralno Srpstvo. NS front će se nepokolebljivo zalagati za jedinstvo srpskog naroda u Srbiji, ali i ujedinjenje svih Srba i ujedinjenje svih srpskih zemalja.
Zaštita nacionalnih interesa srpskog naroda naš je najosnovniji zadatak, nema većeg nacionalnog interesa od sloge i jedinstva našeg naroda.

7. Pod jedinstvom srpskog naroda mi pre svega podrazumevamo jaku svest o istoj nacionalnoj, kulturnoj i civilizacijskoj pripadnosti, svest o istim interesima Srpstva, bez obzira na geografske prostore na kojima Srbi danas žive.
Različitosti u mentalitetu, običajima ali delom i verske razlike koje su se izrodile kroz vekove umanjiće se i prevazići podizanjem nacionalne svesti, znanjem i obrazovanjem.
Srpska istorija i zajednička sudbina srpskog naroda su ono što nas povezuje i zbog toga se ne sme vršiti kobna podela i sukobljavanje srpskog naroda po regionalnoj, verskoj ili ideološkoj liniji.

SRBIJA – SUVERENA SRPSKA DRŽAVA I SRPSKE ZEMLJE

8. Za nas je ideal Srbija u svojim istorijskim granicama koje obuhvataju sve srpske zemlje. Takva Srbija mora biti suverena država koja zakonski štiti kulturno i istorijsko nasleđe srpskog naroda.
Smatramo da narod treba nakon ujedinjenja da odluči da li će državno uređenje biti republika ili monarhija, i prema tom pitanju nismo potpuno određeni.
Narodni plebiscit kao oblik neposredne demokratije mora biti dobro pripremljen i ne sme služiti podeli naroda. Monarhija može biti uključena kao opcija samo ako se jasno utvrde obaveze buduće dinastije.

9. Sve srpske zemlje su Otadžbina srpskog naroda. Želimo ujedinjenje Republike Srbije sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom. Pored male Srbije (u avnojevskim granicama) srpske zemlje su: Metohija, Kosovo i Vardarska Makedonija. To je srpska zemlja odvajkada, tu je bio centar većeg dela srpske srednjovekovne države i nju smo krvlju okupali i večno obeležili kao srpsku u oslobodilačkim ratovima od 1912 -1918. Srpska je severna Albanija do reke Drim uključujući i Skadar.
Srpski su Bačka, Banat, Srem, Baranja, Slavonija, Lika, Banija, Kordun, i srpska Dalmacija sa velikim delom ostrva.
Srpska je Hercegovina i Bosna, kao i celokupna teritorija sadašnje Crne Gore.

LJUDSKA PRAVA

10. Odbrana osnovnih ljudskih prava, nacionalnih, verskih i građanskih sloboda nije u našem slučaju samo demagogija kao kod takozvanih „nevladinih organizacija“ i partija koje služe okupatorima naše zemlje. Mi se za ta prava zaista i borimo jer su nam uskraćena u našoj rođenoj zemlji.
Borbom za naša prava borimo se i za sve druge jer je poštovanje tih prava osnovna vrednost civilizovanog društva a mi jednom takvom društvu težimo.

11. Srbija kao država koja poštuje evropsko i hrišćansko nasleđe mora obezbediti ravnopravnost pred zakonom svim državljanima bez obzira na nacionalnu, versku ili političku pripadnost.

DRŽAVLJANSTVO SRPSKE DRŽAVE

12. Državljanstvo Srbije, kao države srpskog naroda, mora biti privilegija ali i obaveza.
Zalažemo se pre svega da državljanstvo Srbije može da traži i dobije svako ko je srpskog porekla, a zloupotreba tog prava neće biti moguća.

13. Oni koji spadaju u manjinske narode državljanstvo bi trebalo da dobiju ako su rođeni u Srbiji a jedan roditelj im već ima državljanstvo, ili ako su bez prekida živeli na teritoriji Republike Srbije najmanje 12 godina.
Državljanstvo se može dodeliti pod uslovom poznavanja srpskog jezika, nakon položenog testa srpske kulture i istorije koji dokazuje da su se integrisali u društvo, i po dobijanju potvrde da tokom tog perioda nisu činili krivična dela niti delovali protiv države.

SPREČAVANJE NAJEZDE ILEGALNIH MIGRANATA

14. Nećemo dozvoliti invaziju ilegalne emigracije na našu zemlju.
Zakon o zaštiti državne granice se mora poštovati. Moraju se primeniti sva raspoloživa tehnička sredstva i ljudski nadzor da bi se zaštitile granice i narod.

15. Zloupotreba međunarodnih sporazuma o azilu i o izbeglicama ne sme se tolerisati. Mora se primenjivati striktno Zakon o azilu i moraju se jasno razgraničiti pojmovi: izbeglica, azilant i ilegalni migrant.

16. Sporazum o readmisiji koji je na štetu države i naroda i van svake pameti potpisala izdajnička vlada, mora biti otkazan.

SIGURNOST SRPSKIH GRADOVA

17. Na teritoriji Republike Srbije srpskom narodu i svim državljanima se mora garantovati bezbednost i potpuna sigurnost života i imovine, kao što se garantuje manjinama koje su pod zaštitom svojih matičnih država ili međunarodne zajednice.
Srpski narod i svi državljani Srbije imaju pravo da se zaštite na svaki način, kao što to pravo imaju svi narodi na planeti.

18. Zaštita imovine državljana Srbije, sigurnost ljudi, žena i dece, stavlja se ispred zakonskih prava kriminalaca i onih koji ugrožavaju imovinu i sigurnost.
Policija mora biti besprekorna ali se zalažemo i za civilnu zaštitu, seoske i gradske straže koje će uz dobru zakonsku regulativu pomagati u čuvanju reda.

SUŠTINSKA REFORMA VOJSKE, GARANT ODBRANE

19. Hoćemo suštinsku reformu vojske a to ne podrazumeva smanjivanje već povećavanje broja vojnika. Srbiji ne treba plaćenička vojska već joj u skladu sa tradicijom našeg naroda treba srpska vojska.
Zbog toga tražimo uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, u smislu dobre i kvalitetne vojne obuke regruta. I muškarci i žene imaju pravo na vojnu obuku i obavezu odbrane zemlje.
Sa druge strane policija i žandarmerija moraju biti depolitizovani i u isključivoj službi građana.

20. Nošenje oružija se mora dozvoliti svakom punoletnom građaninu Srbije koji ispunjava zakonski osnov, koji je psihofizički zdrav, sa odsluženom vojskom, i koji nije krimogenog ponašanja.

SVA PRAVA ZA NAŠ NAROD

21. Mi ćemo zahtevati sva prava garantovana srpskom narodu izvan Srbije. Borićemo se na svaki način da se pomogne svim Srbima gde god se oni nalazili.
Sa druge strane ne prihvatamo ni jedan akt koji otkida bilo koji deo međunarodno priznate države Srbije ali ne prihvatamo kao konačnu ni okupaciju srpskih krajina na zapadu niti okupaciju Kosova i Metohije.

22. Kosovo i Metohija su neotkidivi deo srpske državne teritorije i Republika Srbija mora obezbediti sigurnost svakom Srbinu na svim delovima svoje teritorije.

PROTIV EU I ZA LUSTRACIJU EUNIJATA

23. Gradićemo mostove poverenja zajedno sa našim susedima i bratskim narodima, ali odbijamo ulazak Srbije u takozvanu „Evropsku uniju“ i zločinačku organizaciju pod imenom „NATO“.
Oni ne zaslužuju naše članstvo jer su odgovorni za velika stradanja, pogibije naših sunarodnika, i okupaciju i rasparčavanje srpske zemlje.
Protivljenje ulasku Srbije u EU i NATO pored moralnih razloga ima i ekonomske jer je članstvo u tim organizacijama skupo i nepotrebno.

24. Zbog štete koju su naneli Srbiji tokom okupacije i zamajavanja naroda „evropskim integracijama“ potrebna je lustracija svih političara, novinara, aktivista i agenata koji su bili u aktivnoj službi za EU, SAD i NATO.

ZA EVROPU KOJA PRIPADA EVROPSKIM NARODIMA

25. Za svaki dobar rezultat potreban je veliki i moćan saveznik i oni koji vode srpski narod moraju pažljivo i bez emocija birati ono što našem narodu može doneti korist u geopolitičkim previranjima koja će uslediti nakon raspada EU. Svi međunarodni savezi koji mogu biti sudbonosni i korisni za opstanak našeg naroda su poželjni.

26. U cilju vraćanja srpskih teritorija poželjno je svako udruživanje, saradnja i dogovor sa Grcima, Italijanima, Bugarima, Rumunima, Mađarima pa i Austrijom zbog revizije i brisanja avnojevskih granica.

27. Sarađivaćemo sa svim istinskim nacionalistima u Evropi u cilju rušenja takozvane „Evropske unije“ i moći američkog kolonijalizma da bismo nakon toga zajedno stvarali slobodnu Evropu koja će pripadati evropskim narodima.

PRAVOSUĐE U SLUŽBI ZAKONA

28. NS front se zalaže za strožije kažnjavanje pojednih krivičnih dela i izmenu krivičnog zakona. Sasecanje korupcije u pravosuđu naš je primarni zadatak.

29. Potpuna reforma pravosuđa je obavezna.
Ne zalažemo se za potpuno uključivanje anglosaksonskog prava u naš pravosudni sistem već želimo da stvorimo pravosudni sistem koji će biti primeren našem narodu i našoj državi.
Sudstvo mora biti isključivo u službi zakona.

JAKA LOKALNA SAMOUPRAVA. UKIDANJE AVNOJEVSKIH POKRAJINA

30. Hoćemo jaku državu uz jaku lokalnu samoupravu.
Avnojevske pokrajine, kao komunistička zaostavština, nisu potrebne Srbiji, ne samo zbog njihove neefikasnosti, glomaznog birokratskog aparata i finansijskog balasta za državu, već i zbog toga što između lokalne samouprave i države nije potreban posrednik.
Takav model je efikasniji, jeftiniji i primereniji današnjoj situaciji. Nikakva regionalizacija zasnovana na političkom ili nacionalnom principu nije poželjna, nasuprot tome treba ići na svrsishodnost i ekonomičnost.
Zalažemo se stvaranje i održavanje samo onih regiona koji su geografski i istorijski potvrđeni, a mi ih nazivamo „srpske zemlje“.

31. Pojedina ministarstva treba izmestiti iz glavnog grada da bi se i drugim gradovima u Srbiji pružila šansa za razvoj.
Takvo izmeštanje ministarstava doprinelo bi ujednačavanju razvoja pojedinih gradova u unutrašnjosti i vodilo bi nestajanju potrebe za stalnim stvaranjem razdora između regija i glavnog grada.

IMOVINA NARODA I DRŽAVE

32. Privatna imovina mora da bude zaštićena od strane države.

33. Mora se vratiti imovina oteta od strane komunističke vlasti, kako Srpskoj pravoslavnoj crkvi tako i porodicama onih kojima su komunisti konfiskovali nepokretnu imovinu.

34. Elektroprivreda, naftna industrija, rudna bogatstva, vode i šume Srbije nisu na prodaju i one moraju ostati u većinskom vlasništvu države. Plodna zemlja se ne može prodavati strancima.

ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE, PROTIV PLJAČKE NAŠEG NARODA

35. Protiv smo pljačkaške privatizacije državne imovine i protiv spoljne liberalizacije. Zbog pljačke imovine od našeg naroda zahtevamo reviziju privatizacije koja mora biti pokrenuta odmah po uspostavljanju slobodne države.

36. Energično smo protiv politike dužničkog ropstva. Takva praksa se mora prekinuti a dobijeni krediti u budućnosti ulagali bi se isključivo u proizvodnju i njeno povećanje. Pored toga mora se hitno zaustaviti rasprodaja srpskih firmi stranim ulagačima za male iznose.

ŠTEDLJIVA, DOMAĆINSKA EKONOMIJA

37. Ekonomski oporavak naše države moguć je uz štedljivu domaćinsku politiku. Zalažemo se za efektno pokretanje procesa proizvodnje. Organizovanje javnih radova dalo bi izvrsne rezultate, naročito jer bi ono smanjilo nezaposlenost ali bi sredilo i infrastrukturu Srbije.

38. Zalažemo se za plansku ekonomiju koja će sistemom propisa, carina i zabranom štetnog uvoza zaštiti nacionalnu ekonomiju. Država mora da osnuje nacionalnu banku koja će kreditirati razvoj nacionalne privrede. Potrebno je ograničiti delatnost inostranih banaka na teritoriji naše države.
Za Srbiju su izuzetno važna tržišta Rusije, Nemačke, ali i mnogih zemalja Azije, Afrike i Južne Amerike i mora se ojačati privredna saradnja sa tim državama.

PRAVEDNA PORESKA POLITIKA

39. Smanjenje poreza najbolji je način borbe sa „sivom ekonomijom“.
Fleksibilnija poreska politika dovela bi do urednijeg plaćanja poreza.
Pored toga svi oni koji zapošljavaju nove radnike bi neko vreme podsticajno trebali biti oslobođeni plaćanja jednog dela poreza.
Sa druge strane povećao bi se porez na dodatnu vrednost kao što bi se trebao povećati porez svim velikim preduzećima.

OŽIVLJAVANJE SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

40. Zalažemo se za povratak na selo. Zbog toga želimo ograničenje pretapanja seoskog stanovništva u gradove a poljoprivrednicima se moraju obezbediti povoljni krediti i garantovati povoljan otkup za njihove proizvode.

41. Država mora zaštitnički da se odnosi prema ratarskoj i stočarskoj proizvodnji. Otkup proizvoda ratara i stočara se mora garantovati a cene otkupa moraju biti primerene.

42. Zabrana uvoza ili u najmanju ruku ograničenje nepotrebnog uvoza jeftine nekvalitetne hrane i proizvoda koje srpski seljak može da proizvede. Uvoznički lobi koji je Srbiju zatrpao smećem sa raznih kontinenata je uništio srpsku poljoprivredu i sa takvim uvozom se mora stati.

ZADRUGE I ZADRUGARSTVO SU SPAS SRPSKOG SELA

43. Želimo zaokret u organizovanju zemljoradnika i stočara. Organizovanje zadruga je prioritet zdrave države, jer se tako omogućava seljacima zajedničko pojavljivanje na tržištu. Zemljoradnici i stočari kao uzgajivači hrane od kojih zavisi narod ne smeju se dovoditi u situaciju da zavise od „zelenaša“.
Zadrugari će seljaštvo ojačati i spasiti srpsko selo.
Zadrugarstvo će pomoći da se seljak održi na svojoj zemlji, da pomogne sebi, i da proizvodi zdravu i kvalitetnu hranu.

EKOLOGIJA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

44. Zalagaćemo se za ozbiljne programe i zakone u cilju potpunije zaštite i očuvanja životne sredine.
Pored toga zakonski ćemo zaštititi životinje da bi se izbeglo bezosećajno postupanje, mučenje i bezrazložno ubijanje životinja.

ZDRAVA HRANA ZA PORODICE. BRIGA ZA ZDRAVLJE DECE

45. Tražimo zdravu ishranu i strogo kontrolisanje aditivskih dodataka prehrambenim proizvodima.
Većina bolesti nastaje kao rezultat loše ishrane i smatramo da bi zdravom ishranom poboljšali zdravlje nacije naročito vodeći računa o deci.

46. Nepotrebno vakcinisanje dece i odraslih kao i prekomerno prepisivanje sumnjivih lekova mora biti detaljno ispitano. Nećemo dozvoliti da multinacionalne kompanije vrše trovanje našeg naroda.

BORBA PROTIV IZUMIRANJA SRPSKOG NARODA

47. Da bismo se suprostavili nestajanju srpskog naroda radićemo na osnivanju posebnih fondova iz kojih bi se isplaćivale beneficije za svako novorođeno srpsko dete. Sa druge strane svaka majka sa više od troje dece imala bi priznat potpuni radni staž.
Onaj državljanin Srbije koji ne želi decu a zdravstveno je sposoban za to, platiće posebnu vrstu poreza, a sredstva prikupljena na ovaj način išla bi u fondove za povećanje nataliteta srpskog naroda.

48. Zahtevamo strogu zakonsku zabranu abortusa uz podršku verskih zajednica u Srbiji. Utrobno čedomorstvo se mora krivično goniti kao i ubistvo.
Zakonski se može odobriti isključivo ako je ugrožen život majke, zbog incesta, silovanja, ili je uočen defekt zbog koga dete ne bi moglo imati normalan život.

49. Država je dužna da svakom građaninu koji to želi pronađe bračnog druga kroz državne agencije koje bi se time bavile, i države je dužna da obezbedi sve za pristojan život i stvaranje porodice.

ZDRAVA PORODICA – ZDRAVA DRŽAVA

50. Posvetićemo se promovisanju vrednosti zdrave srpske porodice. Brak kao svetinja i toplina porodičnog doma moraju se negovati i moraju imati punu pažnju zdravog društva.

51 Promovisaćemo majčinsku čast koju želimo da vratimo našim ženama i majkama.

52. Deca u našoj zemlji imaće potpuniju zaštitu u skladu sa međunarodnim poveljama. Deca moraju biti zaštićena od svake vrste radnog ili drugog iskorišćavanja, pornografije i raznih izopačenosti.
Na osnovu toga biće zabranjeno javno propagiranje seksualnih nastranosti.

OMLADINA, NAŠA NADA I BUDUĆNOST

53. Omladini se moraju pružiti primeri zdravih vrednosti.
Mladima ćemo pružiti sasvim novu viziju. Sportske manifestacije neće biti samo zbog profita, a društveno zabavne manifestacije neće više biti parada očaja i nemorala.

54. Omladina u zdravoj državi mora biti zaštićena od poroka alkoholizma, narkomanije i ostalih devijantnosti. Mladim generacijama moraju se pružiti aktivnosti koje će im probuditi entuzijazam i buđenje istinskog mladalačkog duha.

OBRAZOVANJE U CILJU ISTINSKOG STICANJA ZNANJA

55. Obrazovanje naše dece mora biti svrsishodnije nego do sada. Zbog toga ćemo se boriti za ozbiljno reformisanje prosvete. U osnovnoj i srednjoj školi, koje moraju biti besplatne, posebnu notu treba dati zapostavljenom obrazovanju opšte kulture, izučavanju srpske i svetske istorije, domaćinstvu, funcionisanju društva i države, ali i fizičkom vaspitanju, borilačkim sportovima i predvojničkoj obuci.

56. Besplatno obrazovanje i stipendija za nadarenu decu je jedan od naših ciljeva.. Udžbenici za učenike moraju biti jedinstveni za celu državu i o trošku države. Pored toga prosvetni radnici moraju da dobiju posebnu pažnju države zbog njihovog značaja i uticaja na nove generacije.

PRUŽANJE  POMOĆI  STARIMA

57. Penzionerima kao socijalno ugroženoj kategoriji našeg društva mora se pomoći. Penzioni fond se mora uvećati da bi iz njega mogla da se isplati dovoljno visoka svota novca koja će biti dovoljna svakom penzioneru za život.

58. Pomoć socijalno ugroženim starim ljudima mora biti pružena od strane države i država mora skupiti sredstva i organizovati grupe volontera za pomoć starima.

ČUVANJE TRADICIJE, ZAŠTITA  KULTURNE  BAŠTINE

59. Borićemo se za očuvanje tradicije i kulture kao i afirmacije duhovnih, moralnih i drugih vrednosti srpskog naroda.

60. Srpska kultura je deo evropske i svetske baštine i njenim očuvanjem štitimo naš istorijski i duhovni identitet. Potrebno je veće ulaganje u zaštitu kulturno-istorijskih dobara. Želimo da pružimo pomoć u restauraciji srušene i zaboravljene istinske srpske kulture i tradicije. Želimo da se narodu vrate umetničke škole, galerije, muzeji, pozorišta.

61. Protivnici smo promovisanja dekadentne umetnosti. Umetnost svedena na dirigovane književnike, banalne muzičare i nakazno slikarstvo ne može predstavljati srpsku umetnost danas. Pružićemo punu podršku talentima koji imaju puno toga da nam prikažu i pokažu, kako nama u zemlji tako i svetskoj umetničkoj javnosti.

VERSKE SLOBODE

62. NS front se sa ljubavlju odnosi prema pravoslavnom hrišćanstvu ali nije religijski određen. Nismo deo ni jedne verske zajednice već pripadamo svim Srbima i svima koji vole našu zemlju, i svako je slobodan da ispoveda svoju veru.

63. Sve verske zajednice treba da budu slobodne osim onih koje ugrožavaju državu i srpski narod i vređaju moralna osećanja.

64. Verujemo u Njegoševu:“brat je mio koje vjere bio“. Iako su Srbi većinski i po istorijskoj sudbini pravoslavni hrišćani, NS front želi potpuno ujedinjenje svih Srba, bez obzira na veroispovest.

PROTIV NAMETANJA KRIVICE NAŠEM NARODU

65. Odbijamo nametanje kompleksa krivice srpskom narodu. Naš narod nije odgovoran za ratove na području bivše Jugoslavije i nikakvo plaćanje ratne odštete, koju bi plaćala naša deca, neće i ne sme biti prihvaćeno. Srpski narod u prošlim ratovima nije vršio genocid.

66. Srpski vojnici nemaju čega da se stide. Ratove devedesetih godina 20-og veka smo izgubili zbog korupcije i nesposobnih političara i izdajnika u vrhu. Svim vojnicima koji su učestvovali u ratu moraju se isplatiti ratne dnevnice i upisati provedeno vreme na ratištu kao beneficirani radni staž. Sve porodice palih boraca, kao i ratni vojni invalidi i njihove porodice (državljani Republike Srbije ali i svi strani dobrovoljci) moraju biti zbrinuti.

DEKOMUNIZACIJA I SEĆANJE NA USTAŠKE  I DRUGE ZLOČINE NAD SRBIMA

67. Sve odluke nelegitimnih antisrpskih i komunističkih zasedanja AVNOJ-a moraju biti oštro osuđene i ukinute.

68. Komunistička revolucija, nametnuti građanski rat 1941-1945. i vladavina titoista naneli su nenadoknadivu štetu srpskom narodu. Ta katastrofa je uticala i na građanski rat i sukobe devedesetih godina 20-og veka. Zbog toga je potrebna snažna inicijativa da se izvrši oslobađanje od svih vidova štetnih marksističko-lenjinističkih, staljinističkih, trockističkih i titoističkih uticaja.

69. Raskid sa komunističkom prošlošću je bitan i mora se sprovesti temeljito. Potrebna mera je zabrana vršenja javnih dužnosti za sve one koji su se aktivno bavili politikom u okviru marksističkih organizacija i tako se ogrešili o srpski narod.

70. Ratni zločinci iz građanskog rata 41-45. i ubice iz perioda posleratnog terora nad srpskim narodom nisu više među živima i ne može im se suditi, ali se zato mogu izbrisati njihova imena data ulicama i trgovima.
Budućim generacijama kroz obrazovanje i manifestacije sećanja stalno skretati pažnju na najveću katastrofu koju je srpski narod preživeo. Naročito se mora izvršiti temeljito istorijsko istraživanje ustaškog zločina genocida i partizanskih masovnih ratnih zločina.

NEPRIZNAVANJE NOVOKOMPONOVANIH NACIJA

71. Nikome ne uskraćujemo pravo da se nacionalno i verski izjašnjava kako želi. Međutim država ima diskreciono pravo da ne prizna izmišljenje nacionalne pripadnosti nastale diferencijacijom po regionalnoj pripadnosti poput Crnogoraca, Makedonaca, Bošnjaka, Vojvođana i slično.
U okviru popisa po nacionalnoj pripadnosti takvi se mogu staviti u deo „ostali“ ili „regionalna pripadnost“.
Pored toga ne prihvatamo nametanje stranih naziva za pojedine narode za koje srpski jezik već ima ime.

SLOBODNI ALI ODGOVORNI MEDIJI

72. Sloboda medija je potrebna ali mora se zakonski ograničiti jer država mora zaštiti građane od neodgovornih novinara. Novinari mogu steći status službenih lica ali pod izvesnim uslovima.

73. Mediji moraju da se zalažu za podizanje svesti pojedinaca i društva u oblastima društvene i političke kulture

 

 

Naši ciljevi nisu samo spisak lepih želja već predstavljaju ultimativne životne ciljeve svakog našeg člana aktiviste.

Naša načela nisu samo deklarativna već su smisao života svakog našeg saborca.

Ciljeve i načela rukovodstvo i aktivisti NSF-a moraju sebi staviti na listu životnih prioriteta i beskompromisno činiti sve za njihovo ostvarenje.

Svaki aktivista mora se posvetiti maksimalno i bezuslovno ostvarenju ciljeva i načela NS fronta kao političke nacionalno- revolucionarne organizacije.

Do slobode i ujedinjenja srpskog naroda, do konačne pobede i do potpunog ostvarenja naših uverenja.